Phim Tân Hoạt Phật Tế Công - Quỷ Diện Quan Âm (2014) | Vietsub Full HD

Tân Hoạt Phật Tế Công - Quỷ Diện Quan Âm (2014)]

Tân Hoạt Phật Tế Công - Quỷ Diện Quan Âm (2014)

Tân Hoạt Phật Tế Công - Quỷ Diện Quan Âm (2014)]

  • Tân Hoạt Phật Tế Công - Quỷ Diện Quan Âm (2014) NghienPhim.Net Tân Hoạt Phật Tế Công - Quỷ Diện Quan Âm (2014)
  • [stt/Hoàn tất (73/73)]
[stt/Hoàn tất (73/73)]
Tân Hoạt Phật Tế Công - Quỷ Diện Quan Âm (2014) Phim Tân Hoạt Phật Tế Công kể về những 5 tháng Tế Công xuống trần gian tế thế cứu nhân, phổ độ chúng sinh. Sự ra đời của phần Tân Hoạt Phật Tế Công, Qủy Diện Quan Âm 5 2014 đánh dấu sự trở lại vô cùng thú vị, và nhiều đổi mới theo chiếu hướng tích cực với dàn diễn viên cũ nhưTrần Hạo Dân, Trần Tử Hàm, Trần Uy Hàn,Lâm Tử Thông, Từ Thân Đông, TAE, Lưu Đình Vũ, Lục Dục Lâm, Quan Trí Bân.
Chọn tập [Tập 73 - END|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-73-END/IWZBDFBF.html] [Tập 72|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-72/IWZBDEB8.html] [Tập 71|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-71/IWZBDEB7.html] [Tập 70|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-70/IWZBDEB6.html] [Tập 69|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-69/IWZBDEBZ.html] [Tập 68|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-68/IWZBDEBU.html] [Tập 67|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-67/IWZBDEBO.html] [Tập 66|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-66/IWZBDEBI.html] [Tập 65|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-65/IWZBDEB0.html] [Tập 64|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-64/IWZBDEAF.html] [Tập 63|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-63/IWZBDECU.html] [Tập 62|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-62/IWZBDEAE.html] [Tập 61|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-61/IWZBDEAD.html] [Tập 60|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-60/IWZBDEZB.html] [Tập 59|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-59/IWZBDEZW.html] [Tập 58|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-58/IWZBDEZI.html] [Tập 57|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-57/IWZBDE6B.html] [Tập 56|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-56/IWZBDE6A.html] [Tập 55|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-55/IWZBDEZA.html] [Tập 54|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-54/IWZBDEO9.html] [Tập 53|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-53/IWZBDEO8.html] [Tập 52|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-52/IWZBDEO7.html] [Tập 51|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-51/IWZBDD0W.html] [Tập 50|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-50/IWZBDAD8.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-49/IWZBDAD7.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-48/IWZBDAD6.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-47/IWZBDADZ.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-46/IWZBDAAD.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-45/IWZBDAAC.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-44/IWZBDAZF.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-43/IWZBDAZE.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-42/IWZBDAZD.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-41/IWZBDAZC.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-40/IWZBDAZB.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-39/IWZBDAZA.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-38/IWZBDAZ9.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-37/IWZBDAZ8.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-36/IWZBDAZ7.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-35/IWZBDAZ6.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-34/IWZBDAZZ.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-33/IWZBD9EF.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-32/IWZBD9EB.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-31/IWZBD9EE.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-30/IWZBD9ED.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-29/IWZBDAOB.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-28/IWZBD9EC.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-27/IWZBD9EA.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-26/IWZBD9E9.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-25/IWZBD9E8.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-24/IWZBD9E6.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-23/IWZBD9E7.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-22/IWZBD9EZ.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-21/IWZBD9EU.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-20/IWZBD9EO.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-19/IWZBD9EW.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-18/IWZBD9EI.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-17/IWZBD9D9.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-16/IWZBD9D8.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-15/IWZBD9D7.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-14/IWZBDAOC.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-13/IWZBD9D6.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-12/IWZBD9DU.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-11/IWZBD9BC.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-10/IWZBD9BB.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-9/IWZBD9B9.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-8/IWZBD9BA.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-7/IWZBD9B8.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-6/IWZBD9B7.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-5/IWZBD9B6.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-4/IWZBD9BZ.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-3/IWZBD9BW.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-2/IWZBD9BI.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Tan-Hoat-Phat-Te-Cong-2014-Quy-Dien-Quan-Am-Tap-1/IWZBD9B0.html]
Tân Hoạt Phật Tế Công - Quỷ Diện Quan Âm (2014)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X