Phim Thái tử phi thăng chức ký - Go Princess Go (2015) | Vietsub Full HD

Thái tử phi thăng chức ký - Go Princess Go (2015)]

Thái tử phi thăng chức ký - Go Princess Go (2015)

Thái tử phi thăng chức ký - Go Princess Go (2015)]

  • Thái tử phi thăng chức ký - Go Princess Go (2015) NghienPhim.Net Thái tử phi thăng chức ký - Go Princess Go (2015)
  • [stt/Hoàn tất (36/36)]
[stt/Hoàn tất (36/36)]
Thái tử phi thăng chức ký - Go Princess Go Phim Thái tử phi thăng chức ký kể về Công tử đa tình thời hiện đại Trương Bằng vì trốn bạn gái tìm đến tính sổ mà rơi xuống nước, không ngờ chẳng những xuyên không về ngàn Năm trước, còn là xuyên vào thân xác Trương Bồng Bồng, là Một Thái tử phi. Trương Bằng không thể chấp thủ được sự thực này, nhưng cũng không có cách nào thay đổi, trải qua vô số chuyện không ngờ lại yêu luôn Thái tử ...
Vietsub [Tập 37 - Kết 3|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Ket-3/IWZBE7FC.html] [Tập 36 - Kết 2|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Ket-2/IWZBDUC9.html] [Tập 35 - Kết 1|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Ket-1/IWZBDU7B.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-34/IWZBDO6Z.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-33/IWZBDO60.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-32/IWZBDI9Z.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-31/IWZBDI8D.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-30/IWZBDI8F.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-29/IWZBDI8B.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-28/IWZBD00A.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-27/IWZBD009.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-26/IWZBD007.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-25/IWZBD006.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-24/IWZBD00Z.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-23/IWZBCE99.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-22/IWZBCE98.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-21/IWZBCE9O.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-20/IWZBCE9W.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-19/IWZBCE9I.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-18/IWZBCDO7.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-17/IWZBCDO6.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-16/IWZBCDOZ.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-15/IWZBCDOU.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-14/IWZBCDOW.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-13/IWZBCDOI.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-12/IWZBCCUE.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-11/IWZBCCUD.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-10/IWZBCCUC.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-9/IWZBCCUB.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-8/IWZBCCUA.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-7/IWZBCCU9.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-6/IWZBCCU8.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-5/IWZBCCU7.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-4/IWZBCCU6.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-3/IWZBCBF7.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-2/IWZBCBF6.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-1/IWZBCBFZ.html]
Thuyết Minh [Tập 37 - END - Kết 3|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-END-Ket-3/IWZBEBI6.html] [Tập 36 - Kết 2|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Ket-2/IWZBE0WO.html] [Tập 35 - Kết 1|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Ket-1/IWZBE0WW.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-34/IWZBE0WI.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-33/IWZBE0W0.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-32/IWZBE0IF.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-31/IWZBE0IE.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-30/IWZBE0ID.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-29/IWZBE0IC.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-28/IWZBE0IB.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-27/IWZBE0IA.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-26/IWZBE0I9.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-25/IWZBE0I8.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-24/IWZBE0I7.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-23/IWZBE0I6.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-22/IWZBE0IZ.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-21/IWZBE0IU.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-20/IWZBE0IW.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-19/IWZBE0II.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-18/IWZBE0I0.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-17/IWZBE00F.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-16/IWZBE00E.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-15/IWZBE00D.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-14/IWZBE00C.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-13/IWZBE00B.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-12/IWZBE00A.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-11/IWZBE009.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-10/IWZBDFF8.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-9/IWZBDFF7.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-8/IWZBDFF6.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-7/IWZBDFFU.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-6/IWZBDFFO.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-5/IWZBDFFW.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-4/IWZBDFFI.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-3/IWZBDFEF.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-2/IWZBDFEE.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Thai-Tu-Phi-Thang-Chuc-Ky-Tap-1/IWZBDFCE.html]
Thái tử phi thăng chức ký - Go Princess Go (2015)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X