Phim Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân - Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han | Vietsub Full HD

Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân - Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han]

Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân - Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han

Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân - Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han]

  • Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân - Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han NghienPhim.Net Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân - Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han
  • [stt/Tập 34/40]
[stt/Tập 34/40] Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân - Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han
Phim Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân kể về Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những Năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân (mây bình minh và mây hoàng hôn). Lúc đó ở nhân gian, Một đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân được sinh ra nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn.

Sau khi trưởng thành gặp lại nhau ở biên giới Thục - Ngụy, Triều Vân là dũng sĩ Phi Vũ quân, Mộ Vân là dũng sĩ Đồng Tước quân, 2 bên đều vì chủ nhân mà chiến đấu, không nhận ra nhau. Tướng lĩnh Đồng Tước quân là Thuần Vu Việt bạo ngược vô đạo, lạm sát kẻ vô tội, thường xuyên xâm lược nước Thục. Phi Vũ quân vì bảo vệ biên giới làm yên lòng dân thường xuyên sở hữu chiến tranh với Đồng Tước quân. Triều Vân và Mộ Vân gặp lại nhau trên chiến trường binh đao khói lửa.
Server 3 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-1-2942_e34696.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-2-2942_e66460.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-3-2942_e66527.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-4-2942_e66528.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-5-2942_e66529.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-6-2942_e66536.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-7-2942_e66549.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-8-2942_e66860.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-9-2942_e66868.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-10-2942_e66911.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-11-2942_e66916.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-12-2942_e67396.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-13-2942_e67397.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-14-2942_e67398.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-15-2942_e67399.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-16-2942_e67529.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-17-2942_e67530.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-18-2942_e67531.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-19-2942_e67538.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-20-2942_e68232.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-21-2942_e68291.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-22-2942_e68293.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-23-2942_e68616.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-24-2942_e68618.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-25-2942_e68673.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-26-2942_e68675.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-27-2942_e68730.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-28-2942_e68731.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-29-2942_e69066.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-30-2942_e69073.html] [Tập 31|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-31-2942_e69376.html] [Tập 32|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-32-2942_e69385.html] [Tập 33|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-33-2942_e69431.html] [Tập 34|http://bilutv.com/xem-phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-xuan-yuan-sword-han-cloud-2017-tap-34-2942_e69432.html]
Server 2 [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-1-132238.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-2-132245.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-3-132251.html] [Tập 04 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-4-132253.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-5-132255.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-6-132256.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-7-133078.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-8-133079.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-9-133812.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-10-133817.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-11-134739.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-12-134793.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-13-135176.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-14-135185.html] [Tập 15 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-15-136802.html] [Tập 16 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-16-136804.html] [Tập 17 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-17-136845.html] [Tập 18 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-18-136847.html] [Tập 19 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-19-137777.html] [Tập 20 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-20-137787.html] [Tập 21 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-21-137903.html] [Tập 22 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-22-137906.html] [Tập 23 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-23-138394.html] [Tập 24 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-24-138404.html] [Tập 25 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-25-138496.html] [Tập 26 |http://www.phimmoi.net/phim/hien-vien-kiem-han-chi-van-5011/tap-26-138500.html]
Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân - Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X